الصفحة الرئيسيةPosts Tagged "Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi Napoli"

كنيسة سانتا تيريزا ديجلي سكالزي نابولي


La chiesa La seicentesca chiesa di Santa Teresa degli Scalzi, realizzata per volere dei Carmelitani Scalzi ed anche conosciuta com...