الصفحة الرئيسية ثقافةأعيد فتح قبر Agrippina في باكولي بفضل الراعي

أعيد فتح قبر Agrippina في باكولي بفضل الراعي

قبر أغريبينا

في باكولي ، يُعاد فتح قبر أغريبينا للزوار بفضل الراعي: سيتم إضاءته حتى في الليل!

عمدة مدينة باكولي ، خوسيه جيراردو ديلا راجيون annuncia una bellissima notizia, ovvero la prossima riapertura ai visitatori della Tomba di Agrippina, situata in uno dei siti archeologici presenti nella città di Bacoli. Presto infatti inizieranno i lavori e finalmente la struttura sarà illuminata anche di notte.

جميع أعمال إعادة التطوير del Teatro romano risalente al I secolo d.C. e situato nel borgo marinaro di Bacoli, sono stati resi possibili grazie ad أنطونيو ديل بريت, un imprenditore di Frattamaggiore.

Come affermato dal sindaco di Bacoli, si tratta di un vero e proprio atto di mecenatismo che nasce dalla collaborazione tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Comune di Bacoli ed il gruppo Mecdab, dei fratelli Rocco, Antonio, Carmela e Benito Del Prete.

I lavori alla Tomba di Agrippina a Bacoli

I lavori di riqualificazione sono stati necessari affinché la Tomba di Agrippina a Bacoli potesse riaccogliere i visitatori. Il complesso è costituito da un teatro e da una parte di un’imponente villa marittima che però risulta parzialmente distrutta.

Il progetto di riqualificazione prevede il ripristino dell’esterno della struttura con la sostituzione degli elementi metallici, l‘istallazione dell’impianto di videosorveglianza e l’impianto di corpi luminanti. 

مصدر الصورة: نابولي - الجمهورية

معدل هذا المنصب


ربط راية نابولي توريزمو
القسم