الصفحة الرئيسيةثقافةيعاد افتتاح معرض توليدو في نابولي بثلاثة عروض مسرحية

يعاد افتتاح معرض توليدو في نابولي بثلاثة عروض مسرحية

الرباعية في غاليريا توليدو في نابولي

ثلاثة عروض مسرحية في برنامج جاليريا توليدو في نابولي يعاد فتحها للجمهور!

La Galleria Toledo a Napoli riapre al pubblico مع tre spettacoli teatrali nel mese di maggio 2021, dopo un lungo periodo di chiusura dovuto al Coronavirus.

منذ متى Regione Campania è entrata in zona gialla, non solo i musei possono riaprire le proprie porte, ma anche i cinema, come hanno annunciato l’UCI Cinemas و Cinema Vittoria di Napoli, ma anche i teatri, rispettando le normative anti-Covid19 sul distanziamento tra i posti a sedereهذا سيكون pre-assegnati perché la capienza sarà ridotta. Naturalmente, la الحجز إلزامي ed è obbligatorio anche indossare la mascherina.

Gli spettacoli teatrali messi in programma dalla Galleria Toledo sono “QUARTETT” di Heiner Müller con la regia di Alessandro Marmorini, il thriller psicologico “In casa con Claude” diretto da Giuseppe Bucci e “La conoscenza della non conoscenza.04“, una performance di danza contemporanea con Adriana Borriello.

I differenti linguaggi del teatro

La Galleria Toledo mette in scena i tre spettacoli citati, che erano già previsti nella stagione purtroppo sospesa l’anno scorso, sottolineando l’importanza dei diversi linguaggi della scena teatrale. In queste tre opere di grande successo vengono affrontati temi disparati, ma molto attuali, come le “relazioni pericolose” tra due amanti, chiamo richiamo all’opera di Laclos e l’esperienza dell’emarginazione subita dagli omosessuali. Nell’ultimo spettacolo si darà spazio anche all’alternarsi tra parola e movimento.

Programma degli spettacoli alla Galleria Toledo

Quartett – 11 و 12 مايو

Dal testo di Heiner Müller e con la regia di Alessandro Marmorini. Traduzione Saverio Vertone. La scenografia è di Alessandro Chit, i costumi sono di Francesca Linchi, le scene di Mario Amodio e l’organizzazione di Flavia Ferranti. La direzione artistica è di Dino Signorile.
Cast: Cristina Golotta e Roberto Negri

In casa con Claude – من 18 إلى 20

Thriller psicologico di Renè Daniel Dubois diretto da Giuseppe Bucci, traduzione Barbara Nativi, adattamento e regia Giuseppe Bucci. Le scene sono di Andrea Maresca e le musiche di Jo Coda.
Cast: Mario Autore

La conoscenza della non conoscenza.04 – مايو 23

Danza contemporanea con Adriana Borriello. Lecture performance in forma di struttura di improvvisazione. A cura di Adriana Borriello
Cast: Adriana Borriello e Donatella Morrone

Informazioni sulla Galleria Toledo

Quando: varie date di maggio (consulta programma)

Dove: Via Concezione a Montecalvario, 34

Orari: inizio spettacoli ore 19,30

الأسعار:

  • 15 اليورو كله
  • 12 euro convenzionati e over 65
  • 10 euro under 35

Prenotazione obbligatoria: segreteria.galleriatoledo@gmail.com | 081425037/081425824 | صفحة الفيسبوك

اتصالات: الموقع الرسمي

معدل هذا المنصب


ربط راية نابولي توريزمو