الصفحة الرئيسيةأحداثحفلات في نابوليIZimbra Music Fest a Napoli a San Domenico Maggiore: la rassegna dedicata alla World Music

IZimbra Music Fest a Napoli a San Domenico Maggiore: la rassegna dedicata alla World Music

آرس نوفا

A San Domenico Maggiore, a Napoli, da non perdere l’appuntamento con IZimbra Music Fest: quattro concerti per la rassegna dedicata alla World Music!

تحميل ...

Dal 9 al 24 Settembre 2020 alle ore 21:00 si svolgerà la prima edizione di IZimbra Musica Fest, la rassegna completamente dedicata alla موسيقى العالم.

L’evento si inserisce tra quelli organizzati per الصيف في نابولي 2020 e vi regalerà sicuramente delle serate speciali, all’insegna del divertimento e della musica napoletana.

All’interno del cortile del مجمع سان دومينيكو ماجوري في نابولي si svolgeranno i concerti delle 4 band napoletane: Raiz&Radicanto, Ars Nova Napoli, Suonne D’ajere e Il Tesoro di San Gennaro, che seppur con percorsi artistici differenti sono uniti dalla voglia di coinvolgere Napoli in attività musicali dedicate alla contaminazione artistica e allo scambio culturale.

IZimbra Music Fest è organizzato da Chiara Savelli e Marcello Squillante e si svolgerà rispettando tutte le regole per limitare e contenere la diffusione del التاجى.

برنامج

  • 9 سبتمبر 2020: آرس نوفا نابولي
  • 17 سبتمبر 2020: Suonno D’ajere
  • 18 سبتمبر 2020: كنز سان جينارو
  • 24 سبتمبر 2020: Raiz & Radicanto

Informazioni su IZimbra Music Fest

عندما: 9 و 17 و 18 و 24 September 2020

Dove: Complesso San Domenico Maggiore, Napoli

Orario: apertura porte ore 20:30, concerti ore 21:00

السعر:

  • Concerti 9, 17 e 18 Settembre 10 euro+ prevendita
  • Concerto 24 Settembre 12 euro + prevendita

اتصالات: صفحة الفيسبوك | الموقع الرسمي | 339 2558773

معدل هذا المنصب
[الأصوات: 0 وسائل الإعلام: 0/ 5]ربط راية نابولي توريزمو