الصفحة الرئيسيةثقافةيُعاد افتتاح متحف كنز سان جينارو بمجوهراته الرائعة

يُعاد افتتاح متحف كنز سان جينارو بمجوهراته الرائعة

قلادة كنز سان جينارو

يعيد أيضًا فتح متحف كنز سان جينارو في نابولي والذي يضم أيضًا Gemmata Mitre الجميل!

Il Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli ha riaperto al pubblico e sarà possibile visitarlo solamente nei weekend. Infatti, per il momento le sue porte saranno aperte solo il sabato e la domenica e si potrà visitare il meraviglioso tesoro composto da migliaia di مجوهرات, dipinti, منحوتات, arredi in argento, statue e tessuti.

Ovviamente, non possiamo non ammirare la collana del Santo, ma soprattutto la ميتري جماتا, uno dei gioielli più preziosi del mondo, composto da circa 4000 pietre preziose.

La visita al Museo comprende anche la Cappella del Tesoro con le reliquie e le ampolle con il sangue di San Gennaro.

Inoltre, nel bookshop si potrà scaricare l’التطبيق che vi farà vivere un percorso guidato di الواقع المعزز ai capolavori che si trovano nelle sale di Via Duomo 149.

التحفظات المطلوبة

Considerata l’emergenza sanitaria, è بحاجة الى كتاب باستخدام biglietteria online o chiamando al numero 3341580250.

Informazioni sul Museo di San Gennaro

Quando: dall’1 maggio 2021 ogni sabato e domenica

حيث: عبر دومو ، 149

الجداول: من 9.00 إلى 17.30

الأسعار: 5 يورو

Info: 081294980 – 3661319973 – 3341580250 | info@museosangennaro.it | الموقع الرسمي

Credit foto: Michele Dato

معدل هذا المنصب


ربط راية نابولي توريزمو