حركة المرور في نابولي 12 August 2018: Tangenziale، A1، A3، A16 and Salerno-Reggio Calabria

نشرت 
الأحد 12/08/2018
Di
matteo.morreale
نابولي الطريق الدائري ، وحركة المرور الكثيفة

جميع معلومات حركة المرور في نابولي ليوم الأحد 12 أغسطس 2018 على Tangenziale و Autostrada A1 و A2 و A3 و A16.

Anche in questa seconda domenica di agosto noi di Napolike veniamo in vostro soccorso per quanto riguarda le notizie sul حركة المرور في نابولي e vi segnaliamo le principali criticità su مماسي, الطريق السريع A1, A16, A2 e A3 per consentirvi di spostarvi con meno problemi possibile.

Il أغسطس 12 2018, infatti, è una delle principali giornate di grande esodo per le partenze estive concludendo un weekend da bollino nero. Il traffico per chi parte da Napoli o chi arriva in città può essere molto fastidioso anche a causa di الحوادث, غير متوقع, أي حرائق e التباطؤ من مختلف الأنواع.

Ecco perché vi consigliamo di consultare il nostro post e di seguito indichiamo tutte le notizie sul traffico in città e sulle strade a scorrimento veloce.

مماسي

Nessun forte rallentamento da segnalare. Si segnala un veicolo fermo tra Zona Ospedaliera e Camaldoli.
Uscita Arco Felice chiusa per veicolo fermo con leggeri rallentamenti.

الطريق السريع A1 - نابولي - ميلان

Forti rallentamenti solo nel tratto Firenze-Roma causa intenso traffico.
Veicoli scortati a causa di forte maltempo nel tratto Milano-Bologna.

Non si segnalano rallentamenti di sorta.

الطريق السريع A16

Veicoli fermi o in avaria nel tratto compreso tra Barriera Di Napoli Est e Canosa e nel tratto tra Baiano e Avellino Ovest.
Segnalata la presenza di animali sulla strada nel tratto tra Baiano e Avellino ovest in direzione Canosa.

Non si segnalano rallentamenti di sorta.

الطريق السريع A3 - نابولي ساليرنو

Nessuna segnalazione di rallentamenti sulla Napoli-Salerno, vi ricordiamo che potrebbero formarsi delle code nelle ore pomeridiane a causa del ritorno dal mare.
Vi consigliamo, pertanto, di valutare attentamente gli orari di ritorno.

الطريق السريع A2 - ساليرنو-ريجيو كالابريا

Numerose code e traffico lungo la Salerno - Reggio Calabria.
Si segnalano forti rallentamenti all'altezza dello svincolo per Pizzo Calabro in uscita, direzione Reggio Calabria.
Code per traffico intenso nel tratto compreso tra lo svincolo Cosenza Nord e lo svincolo Rogliano Grimaldi.
Incidente a meno di un km dall'area di servizio Lamezia sta provocando varie code in direzione Reggio Calabria.

Per avere altri aggiornamenti in tempo reale relativi al traffico per la giornata, potete consultare il sito di Autostrade per l’Italia و Automap.

هل تبحث عن شيء على وجه الخصوص؟
, ,

Iscriviti الإخبارية علاء

* إلزامي

يرجى تحديد حقول التمكين التي تريد أن تعرف عنها:

يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت عن طريق النقر فوق الارتباط الموجود في تذييل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا. للحصول على معلومات حول ممارسات الخصوصية لدينا ، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت.

نحن نستخدم Mailchimp كمنصة تسويق لدينا. بالنقر أدناه للتسجيل ، فإنك تقر بأنه سيتم نقل معلوماتك إلى Mailchimp للمعالجة.اكتشف المزيد حول خصوصية Mailchimp هنا.

العمل معنا
ينكدين فيس بوك بينتيريست موقع YouTube آر إس إس أو تويتر instagram الفيسبوك فارغ آر إس إس فارغ لينكد إن فارغ بينتيريست موقع YouTube أو تويتر instagram